Екип под ръководството на проф. д-р. инж. П. Калинков от катедра Водоснабдяване и канализация на Хидротехническия факултет на УАСГ

certificate

Проектира, изработва, монтира и пуска в експлоатация устройства за измерване количеството на битовите, промишлените и дъждовните отпадъчни води с което изпълнява изискванията на чл.46 и чл.56 на Закона за водите, за мониторинг на заустваните отпадъчни води във водни обекти.

Фирмата изпълнява и устройства за измерване на води в напорни и в открити безнапорни течения.

Измервателното устройство се състои от две компоненти: хидрометрично съоръжение и електронна регистрираща апаратура. Хидрометричното съоръжение създава необходимите хидравлични условия за извършване на измерването, а електронната апаратура го осъществява в автоматичен режим, като демонстрира и запаметява получените резултати.

До момента екипът е изпълнил и пуснал в експлоатация над 80 измервателни устройства.