1. Изисквания към оборудването и официални документи които се издават при доставката и монтажа

   

  І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБОРУДВАНЕТО

   

  1. Да има възможност да отчита смесения поток в диапазона от 0.0 до заложените максимални водни количества в рамките до 5% грешка.

  Устройството ще бъде придружено от официално издадени от Институт по водни проблеми на БАН калибрационен протокол в диапазона от нула до максималната стайност, с указване на очакваната грешка от измерването. Теоретичната грешка на предлаганото водомерно устройства е под 5 %, но реално постигнатата точност зависи и от геометричните, конструктивни и технологични условия на обекта. Във всеки конкретен случай се прилагат конструкции, които минимално зависят от тези условия.

  1. Предлаганият прибор и оборудването към него трябва да бъдат нови, неупотребявани и в пълна комплектация с компоненти с доказан произход.

  Измервателното устройство ще бъде ново производство по поръчка за конкретния обект. Техният производител и произхода на вложените компоненти ще бъдат напълно проследими.

  1. Да бъде предложено обучение на персонала на Възложителя за работа с прибора в условията на експлоатация.

  Устройството ще се достави с писмена инструкция за експлоатация и поддръжка. Ще бъде проведено обучение на място с обслужващия персонал на Възложителя.

  1. Оборудването трябва да отговаря на действащите в Р. България нормативни документи в областта на опазване на околната среда и всички други касаещи този тип сертифицирани измервателни уреди.

  За измервателното устройство ще бъде издаден официален сертификат за качество или за съответствие със стандарт от Институт по водни проблеми – БАН. Уредите за измервания на обем и разход в безнапорни течения (към които спадат теченията в канализационни тръби), съгласно наредба на Националната агенция по метрология и технически контрол (НАМСК) относно приложение на Закона за измерванията не подлежат на държавен метрологичен контрол.

   

  ІІ. ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТИ КОИТО СЕ ИЗДАВАТ

  1. Сертификат за качество или за съответствие със стандарт от Институт по водни проблеми – БАН;
  2. Калибрационен протоколв диапазона от нула до максималната стайност, с указване на очакваната грешка от измерването издаден от Институт по водни проблеми на БАН;
  3. Сертификат за произход;
  4. Гаранционна карта за период от 2 години;
  5. Писмена инструкция за експлоатация и поддръжка.