В инженерното направление фирмата е компетентна и се занимава с проектирането на всички съоръжения влизащи в състава на водоснабдителните и канализационни системи като водохващания, пречиствателни станции за питейни води, външни водопроводи, разпределителни мрежи, резервоари, помпени станции, канализационни мрежи и пречиствателната станция за отпадъчни води.

Фирмата проектира, изработва, монтира и експлоатира съоръжения за измерване количеството на битовите, промишлените и дъждовните отпадъчни води с което изпълнява изискванията на чл.46 и чл.56 на Закона за водите, за мониторинг на заустваните отпадъчни води във водни обекти.

Фирмата проектира, изработва, монтира и експлоатира съоръжения за измерване на води в напорни и в открити безнапорни течения.

Измервателното устройство се състои от две компоненти: хидрометрично съоръжение и електронна регистрираща апаратура. Хидрометричното съоръжение създава необходимите хидравлични условия за извършване на измерването, а електронната апаратура го осъществява в автоматичен режим, като демонстрира и запаметява получените резултати.