Хидрометрично съоръжение

При всички посочени типове хидрометрични съоръжения, аналоговата величина за измерване на водното количество е напора Н, като за всеки тип се изчислява съответната калибрационна зависимост Q = f (H). Това дава възможност за използване на еднотипна регистрираща електронна апаратура, в която се запаметява само индивидуалната калибрационна зависимост на съоръжението.

Окончателният избор на типа на съоръжението се извършва след проучване на г.к.т. условия при обекта.

В зависимост от геометричните, конструктивни и технологични (г.к.т.) условия се използват някои от следните типове:

  • Калибриран профил (само за равномерен режим на течението):
hidroprofile hidroprofile2

При равномерен режим на течението, протичащото водно количество Q = f(H). е пропорционално на дълбочината на течението H.

  • Комбиниран преливник Томсън:
thompson thompsonscheme

Преливниците с тънка стена и остър ръб са едни от най-точните измервателни средства при безнапорни течения. Преливникът тип Томсън (триъгълен), комбиниран с хоризонтална преливаема част е особено подходящ за силно променливи дебити. Приложението му е особено удачно при отпадъчни води без значително съдържание на твърди механични субстанции. Измерването е независимо от режима на течението. Водното количество Q = f(H) е пропорционално на напора на преливника H.

  • Наклонен напред преливник с остър ръб:
ostur edgedscheme

Наклоненият напред преливник с остър ръб е измервателно средство, което притежава качествата на хоризонталните преливници (висока точност), като същевремено позволява свободно изнасяне през него на влачени твърди и пластични субстанции. Измерването е независимо от режима на течението.

Водното количество Q = f(H) е пропорционално на напора на преливника H.

  • Измервателно корито „Палмер-Боулъс”:
hidrodevicehidrodevice2

Това е една разновидност на известното измервателно корито на Паршал, но модифицирано за кръгови напречни сечения на течението. Използва се при най-тежките експлоатационни условия на отпадъчните води – голям процент влачени механични субстанции. Плавната обтекаема форма на коритото позволява тяхното безпрепятствено преминавене през него, като същевременно осигурява висока пропускна способност при максималните дебити. Измерването на зависи от режима на течението. Водното количество Q = f(H) е пропорционално на напора H пред коритото.