Водомери за отпадни води,
измерване на отпадъчни води, проектиране и поддръжка

За нас

“Булелит комерс“ ООД е регистрирана като компания с ограничена отговорност през 1996 год.В своята дейност фирма “Булелит комерс“ ООД развива две направления:

В инженерното направление фирмата е компетентна и се занимава с проектирането на всички съоръжения влизащи в състава на водоснабдителните и канализационни системи…

На 29.09.2020г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-24896-C01, между “Булелит комерс” ООД и Министерство на икономиката, по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни.
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кратко описание на проекта: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Цели на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.
Обща стойност: 10 000лв., от които 8 500лв. европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.
Срок на изпълнение: 3 месеца

ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането на всички съоръжения влизащи в състава на водоснабдителните и канализационни.

ИЗМЕРВАНЕ

Измервателното устройство се състои от две компоненти: хидрометрично съоръжение и електронна регистрираща апаратура.

МОНИТОРИНГ

Мониторинг на заустваните отпадъчни води във водни обекти.

Избрани проекти

 Вижте някои от нашите успешно реализирани проекти